Сайрам ауданы адами әлеуетті дамыту бөліміСайрам ауданы адами әлеуетті дамыту бөліміСайрам ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімі
Егер сіз жемқорлыққа тап бослаңыз осы нөмірге хабарласыңыз
Сайрам ауданы адами әлеуетті дамыту бөліміСайрам ауданы адами әлеуетті дамыту бөліміСайрам ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімі

Қамқоршылық кеңес туралы

ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТУРАЛЫ (САЙРАМ АУДАНЫНЫҢ АДАМИ ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУ БӨЛІМІНЕ ҚАРАСТЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ, ОРТА БІЛІМ БЕРУ, МЕКТЕПТЕН ТЫС БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІ ҮШІН) ХАБАРЛАНДЫРУ

Сайрам ауданының адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты жалпы білім беру мекемелерінде, мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелерде Қазақстан  Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі  №355 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларының» 2 тарау 5 тармағы негізінде Қамқоршылық кеңесін қалыптастыру және оның құрамын құру туралы ұсыныстар қабылдайтынын хабарлайды.

          Қамқоршылық кеңес – білім мекемесінің әрі қарай дамуына ықпал ету, материалдық-техникалық базасын күшейтуге, білім беру, мекемесінің өзін-өзі басқару қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында құрылады.

Қамқоршылық кеңесіне шақырылады: жергілікті өкілдік, атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдері, жұмыс берушілер мен әлеуметтік әріптестер өкілдері, коммерциялық емес ұйымдарының өкілдері, білім саласында қызмет істемейтін жеке азаматтар, мәслихат депутаттары, ата-аналар комитеті ұсынған мүшелері, қайырымдылық жасаушылар (бар болса), білім алушылардың ата-аналары немесе заңды өкілдері.

Қамқоршылық кеңестің өкілеттігі төмендегіше: қамқоршылық кеңес мүшелерінің өз өкілеттігін орындауы өтеусіз негізде жүзеге асырылады. Орта білім беру ұйымдары басшысының лауазымына үміткерлермен әңгімелесу қорытындысы бойынша хаттамалық шешім шығарады және келіседі. Білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілері құқықтарының сақталуына, сонымен қатар, білім беру мекемелерінің шотына түсетін қайырымдылық көмектің жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады. Білім беру ұйымының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қазақстандық отбасыларға орналастыру мәселелері жөнінде шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Білім беру ұйымының жұмысындағы кемшіліктерді жоюға атсалысады.  Конференцияларға, кеңестерге семинарларға қатысады. Әр бір білім беру мекемесінде кеңес мүшелері тақ, бір-бірімен, білім беру ұйымының басшысымен ешқандай туыстық және жекжаттық қатынасы жоқ, кемінде тоғыз адамнан құрылады. Олардың өкілеттік мерзімі үш жыл. Мемлекеттік орган өкілі саналатын Қамқоршылық кеңес мүшелерінің қатары үш адамнан аспауы керек. Төраға кеңес отырысында ашық дауыс беру жолымен сайланады және кеңес атынан әрекет етеді.

Білім беру ұйымдарында Қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларына (ҚР БжҒМ 27.06.2017 жылғы №355 бұйрығы, ҚРБжҒМ 02.04.2018 жылғы 123 бұйрығындағы өзгерістері) сәйкес Қамқоршылық кеңес құрамына үміткерлердің ұсыныстарын күтеміз.

Қосымшада білім беру мекемелерінің тізімі берілген.

Ұсыныстарды қабылдаудың аяқтау мерзімі: хабарландырудың қазақ және орыс тілінде соңғы жарияланған күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

Ұсыныстар «Сайрам ауданының адами әлеуетті дамыту бөлімі» ММ кеңсесіне келесі мекен-жай бойынша қабылданады.  1608800, Сайрам ауданы, Ақсу ауылы, Жібек жолы көшесі 63А.

Байланыс телефоны: 8700-445-69-72

Электронды мекен-жай:  roo_aksu@mail.ru

Білім беру мекемелерінің тізімі

 

Мекеменің атауы

1

«Сайрам ауданының  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты №33 Н.Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебі» КММ

2

«Сайрам ауданының адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты «Төле би атындағы шағын жинақты жалпы орта мектебі» КММ

3

«Сайрам ауданының  адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты №81 Ұлықбек атындағы жалпы орта мектебі» КММ

ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА О ДОШКОЛЕ, СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ, ВНЕШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА САЙРАМСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЕНИЕ

         

          Глава 2 «Типовые правила организации работы и избрания Попечительского совета в образовательных учреждениях», утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №355 в общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях. и внешкольных учреждений Сайрамского района Принимает предложения по формированию Попечительского совета и его составу на основанииПопечительский совет создан в целях содействия дальнейшему развитию учебного заведения, укрепления материально-технической базы, обеспечения прозрачности образования, самоуправления учебного заведения.В попечительский совет приглашены: местные представители, представители исполнительных и правоохранительных органов, работодатели и социальные партнеры, представители некоммерческих организаций, лица, не работающие в сфере образования, депутаты маслихатов, члены родительского комитета, благотворители. (при наличии), родители или законные представители студентовПолномочия Попечительского совета: члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Принимает и согласовывает протокольное решение по результатам собеседований с кандидатами на должность руководителя среднего образования. Осуществляет общественный контроль за соблюдением прав студентов и воспитанников образовательных учреждений, а также за использованием благотворительной помощи, получаемой образовательными учреждениями.Разрабатывает предложения по внесению изменений и дополнений в Устав образовательной организации, меры по улучшению устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в казахстанских семьях. Способствует устранению недостатков в работе образовательной организации. Участвует в конференциях, встречах, семинарах. В каждом учебном заведении члены совета нечетные, состоящие как минимум из девяти человек, не имеющих родственных или родственных связей друг с другом, с руководителем образовательной организации. Срок их полномочий – три года.Количество членов Попечительского совета, являющихся представителями государственного органа, не должно превышать трех человек. Председатель избирается открытым голосованием на заседании совета и действует от имени совета.Принимаются предложения от кандидатов в Попечительский совет в соответствии с Типовыми правилами организации Попечительского совета в образовательных учреждениях и порядком его избрания (Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 27.06.2017 №355, МОН РК от 02.04.2018 123).В приложении приведен список учебных заведений.Срок подачи предложений: в течение 10 рабочих дней со дня последней публикации объявления на казахском и русском языках. Предложения принимаются в офисе Управления человеческого развития Сайрамского района по адресу: 1608800, Сайрамский район, село Аксу, улица Жибек жолы 63А.Контактный телефон: 8700-445-69-72Электронная почта: roo_aksu@mail.ru

Список учебных заведений

КГУ “общая средняя школа №33 имени Н.Шойынбаева отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района”

КГУ “малокомплектная общая средняя школа имени Толе би” отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района

КГУ “общая средняя школа № 81 имени Улугбека отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района”

 

19.11.2021